Hotels.search | Previo API

Hotels.search

Vyhledávání hotelů

Funkci vždy volejte s parametrem limit, pokud tento parametr nenastavíte bude Vám vráceno 100 záznamů. Maximální počet vrácených záznamů v jednom volání je 300. Pokud nastavíte limit větší než 300, bude vráceno 100 záznamů.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
filter

Filtr výsledků - dostupné hodnoty pro filtrování:

hotId,

name,

url,

region,

regionId,

county,

countyId,

couId,

town,

townId,

hoyId,

version,

h.hot_street,

t.tow_name,

z.zip_zip,

location,

address,

phone,

mail,

lctId,

licId,

collaboration

order Pořadí výsledků
limit Omezení počtu výsledků
lanId Id jazyka, ve kterém chcete aby Vám byli vráceny popisky (nepovinný)

filter

Příklad: Hotely s aktivní spoluprácí

<filter>
  <in>
    <field>collaboration</field>
    <value>active</value>
  </in>
</filter>

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <order>
    <by>name</by>
    <desc>false</desc>
  </order>
  <limit>
    <offset>0</offset>
    <limit>200</limit>
  </limit>
</request>

Ukázkový požadavek pro výběr hotelů z 1 státu (seznam států získáte pomocí getCountries)

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <filter>
    <in>
      <field>couId</field>
      <value>1</value>
    </in>
  </filter>
  <limit>
    <offset>0</offset>
    <limit>200</limit>
  </limit>
  <lanId>2</lanId>
</request>

Výstup

<hotels> [1]  
 
<foundHotels> [1] Počet hotelů bez limit
<hotel> [0..*] Podrobné informace o hotelu. Formát výstupu je identický jako u operace Hotel.get.

Ukázková odpověď

<hotels>
  <foundHotels>2707</foundHotels>
  <hotel>
    <hotId>...</hotId>
    ...
  </hotel>
   ...
</hotels>