Hotel.setCollaboration | Previo API

Hotel.setCollaboration

Nastaví podmínky spolupráce s hotelem

Spolupráce partnera a hotelu se řídí stavem a provizí. Aktuální podmínky spolupráce s hotelem zjistíte z výstupu operace Hotel.get. Zde přítomný element collaboration má stejný formát jako parametr collaboration .

Previo API vždy udržuje výchozí poměr provizí Previa a partnera. Stačí tedy zadat pouze jednu z provizí (totalBonusRate, partnerBonusRate nebo previoBonusRate) a zbylé jsou dopočítány automaticky. Pokud jich je zadáno víc, vezme se první v pořadí total - partner - previo a zbylé hodnoty se zahodí.

Dopočítané hodnoty jsou součástí výstupu této operace.

Previo API chrání hotel, při zvýšení celkové provize se stav spolupráce automaticky přepne z active a waitingForPartner na waitingForHotel. Automaticky přepnutý stav je součástí výstupu této operace.

Možné stavy spolupráce

status Popis
none Chybí propojení
waitingForHotel Čeká se na hotel
waitingForPartner Čeká se na partnera
active Aktivní spolupráce

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Id hotelu
collaboration Podmínky spolupráce
info Vlastní poznámka do automaticky rozesílaného emailu

collaboration

<collaboration> [1]  
 
<status> [0..1] Stav spolupráce
<partnerBonusRate> [0..1] Provize partnera v procentech
<previoBonusRate> [0..1] Provize Previa v procentech
<totalBonusRate> [0..1] Celková provize (partner + Previo) v procentech

info

<info> [0..1]  
 
<mail> [1]  
 
<noteHtml> [0..1] Vlastní poznámka do automaticky rozesílaného emailu. Text není nijak filtrován, můžete použít libovolné HTML značky. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti, neplatné HTML může rozhodit celý email.

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>458696</hotId>
  <collaboration>
    <status>active</status>
    <totalBonusRate>10</totalBonusRate>
  </collaboration>
  <info>
    <mail>
      <noteHtml>Vítejte na &lt;a href=&quot;http://previo.cz&quot;&gt;našem portálu!&lt;/a&gt;</noteHtml>
    </mail>
  </info>
</request>

Výstup

Výstup má stejný formát jako parametr collaboration a obsahuje všechny automaticky dopočítané položky.

<collaboration> [1] Nově nastavené podmínky spolupráce
 
<status> [1] Stav spolupráce
<partnerBonusRate> [1] Provize partnera v procentech
<previoBonusRate> [1] Provize Previa v procentech
<totalBonusRate> [1] Celková provize (partner + Previo) v procentech

Ukázková odpověď

<collaboration>
  <status>active</status>
  <partnerBonusRate>7.3</partnerBonusRate>
  <previoBonusRate>2.7</previoBonusRate>
  <totalBonusRate>10</totalBonusRate>
</collaboration>

Příklady

Vyjádření zájmu o spolupráci za provizi partnera 15 %

Spolupráce je aktuálně ve stavu none. Výchozí poměr provizí je 10:5.

Na konec automaticky zasílaného mailu bude připojená poznámka z elementu noteHtml.

Požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>1</hotId>
  <collaboration>
    <status>waitingForHotel</status>
    <totalBonusRate>15</totalBonusRate>
  </collaboration>
  <info>
    <mail>
      <noteHtml>Doplňte si prosím fotografie v profilu vašeho zařízení.</noteHtml>
    </mail>
  </info>
</request>

Operace vrátí nově nastavené podmínky spolupráce, včetně dopočítané provize Previa a celkové provize.

Odpověď

<collaboration>
  <status>waitingForHotel</status>
  <partnerBonusRate>15</partnerBonusRate>
  <previoBonusRate>7.5</previoBonusRate>
  <totalBonusRate>22.5</totalBonusRate>
</collaboration>

Přepnout stav z waitingForHotel na waitingForPartner musí vždy majitel hotelu. Ikdyby se operaci poslal stav waitingForPartner nebo active, ve výsledku by spolupráce stejně byla ve stavu waitingForHotel.

Zvýšení celkové provize

Spolupráce je aktuálně ve stavu active. Výchozí poměr provizí je 10:10. Aktuální výše provizí je 5 % partner + 5 % Previo.

Požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>1</hotId>
  <collaboration>
    <totalBonusRate>12</totalBonusRate>
  </collaboration>
  <info>
    <mail>
      <noteHtml>Z důvodu zvýšeného počtu nesplacených faktur zvyšujeme provizi na &amp;lt;b&amp;gt;12 %&amp;lt;/b&amp;gt;.</noteHtml>
    </mail>
  </info>
</request>

Pokud se ve stavu active zvýší celková výše provize, spolupráce se automaticky přepne do stavu waitingForHotel.

Odpověď

<collaboration>
  <status>waitingForHotel</status>
  <partnerBonusRate>6</partnerBonusRate>
  <previoBonusRate>6</previoBonusRate>
  <totalBonusRate>12</totalBonusRate>
</collaboration>

Zrušení spolupráce

Požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>1</hotId>
  <collaboration>
    <status>none</status>
  </collaboration>
  <info>
    <mail>
      <noteHtml>Rušíme spolupráci z důvodu neplnění smluvních podmínek.</noteHtml>
    </mail>
  </info>
</request>

Provize lze měnit i při rušení spolupráce. Jejich výše v systému nadále zůstává uložena.