Hotel.reservation | Previo API

Hotel.reservation

Vytvoří nebo upraví rezervaci.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
commissions Seznam rezervací
resId ID rezervace (slouží pouze pro editaci rezervace)
prpId ID previo partnera
styId ID balíčku - v případě, že rezervujeme balíček (nepovinný)
gNote Hromadná poznámka - nastaví se všem rezervacím v <commissions> (nepovinný)
optionExpiration Expirace opce (nepovinný)
lanId Jazyk, ve kterém byla rezervace vytvořena
gCosId Status rezervace
voucher Identifikace rezervace pro klienta (nepovinný, pokud ponecháte prázdný doplní se z číselné řady hotelu)
approvedPrice Odsouhlasená cena rezervace - používá se pouze u dopředných plateb (nepovinný)
term Termín rezervace
price Cena rezervace
company Identifikace firmy
contactPerson Informace o kontaktní osobě
ipiId ID typu platby (nepovinný) 1 - platba na fakturu, 2 - Platba od partnera (OTA)

commissions

Seznam rezervací, resp. pokojů, které chceme rezervovat.

<commission> [1..*]  
 
<comId> [0..1] ID rezervace na konkrétní pokoj (pouze pro editaci rezervace)
<guests> [0..1] Seznam hostů
 
<numGuest> [0..1] Celkový počet hostů
<guest> [0..*]  
 
<gueId> [0..1] ID hosta (pokud chcete přiřadit již existujícího hosta z databáze hostů)
<name> [0..1] Jméno hosta (DEPRECATED)
<firstName> [0..1] Jméno hosta
<lastName> [0..1] Příjmení hosta
<guaId> [0..1] Kategorie hosta
<meaId> [0..1] Typ stravy
<email> [0..1] E-mailová adresa hosta
<phone> [0..1] Telefon hosta
<isRecreation> [0..1] Rekreace
<gender> [0..1] Pohlaví (m = muž, f = žena)
<visa> [0..1] Číslo víza
<numberPlate> [0..1] SPZ
<obkId> [0..1] Typ pokoje (povinný při vytváření rezervace)
<objId> [0..1] Konkrétní pokoj
<cosId> [0..1] Stav rezervace
<note> [0..1] Poznámka

term

Termín rezervace

<term> [0..1]  
 
<from>[1] Termín od.
<to>[1] Termín do.

price

Informace o ceně a případně kreditní kartě.

<price> [0..1]  
 
<total> [0..1] Celková cena.
<curId> [0..1] ID měny
<creditCard> [0..1] Informace o kreditní kartě

company

Informace o firmě

<company> [0..1]  
 
<name> [1] Název firmy
<idNum> [0..1]
<vatNumber> [0..1] DIČ
<street> [0..1] Ulice
<city> [0..1] Město
<zip> [0..1] PSČ
<couId> [0..1] ID země

contactPerson

Informace o kontaktní osobě

<contactPerson> [0..1]  
 
<name> [1] Jméno
<email> [0..1] Email
<phone> [0..1] Telefon

creditCard

Informace o kreditní kartě.

<creditCard> [0..1]  
 
<cardType> [1] ID typu kreditní karty (pokud nevíte nastavte 0)
<ownerName> [1] Jméno majitele karty
<number> [1] Číslo kreditní karty
<expiryMonth> [1] Číslo měsíce, kdy karta expiruje (1 - 12)
<expiryYear> [1] Rok expirace karty
<cvvCode> [1] CVV kód

Číselník typů kreditních karet platní k 10.9.2013 (pro aktuální číselník použijte System.getCreditCardTypes)

Id Typ karty
1 Visa
2 Visa Electron
3 Maestro
4 EuroCard/MasterCard
5 American Express
6 Diners Club
7 Diners Club Enroute
8 Diners Club Carte Blanche
9 Discover
10 JCB
11 Solo
12 Switch
13 CS
14 CCS
15 Sphere
16 GWC

Ukázkový požadavek

<request>
    <login>your_login</login>
    <password>your_password</password>
    <hotId>1</hotId>
    <newReservation>
       <commissions>
         <commission>
            <guests>
                <numGuest>2</numGuest>
                <guest>
                  <firstName>První</firstName>
                  <lastName>Host</lastName>
                  <email>test@test.com</email>
                </guest>
            </guests>
            <obkId>3</obkId>
         </commission>
         <commission>
            <guests>
                <numGuest>2</numGuest>
                <guest>
                   <firstName>Druhý</firstName>
                   <lastName>Host</lastName>
                   <email>test@test.com</email>
                </guest>
                <guest>
                   <firstName>Třetí</firstName>
                   <lastName>Host</lastName>
                   <email>test@test.com</email>
                   <phone>+420 000 111 222</phone>
                </guest>
            </guests>
            <obkId>3</obkId>
         </commission>
       </commissions>
       <gNote>Reservation number xxxx from Portal Previo Partner's network</gNote>
       <gCosId>2</gCosId>
       <optionExpiration>2014-03-26T18:30:00</optionExpiration> 
       <lanId>1</lanId>
       <voucher>0000257</voucher>
       <term>
           <from>2013-08-22T14:00:00</from>
           <to>2013-08-24T10:00:00</to>
       </term>
       <price>
         <total>5600</total>
         <curId>1</curId>
         <creditCard>
            <cardType>0</cardType>
            <ownerName>Petr Klas</ownerName>
            <number>1234567812345678</number>
            <expiryMonth>6</expiryMonth>
            <expiryYear>2013</expiryYear>
            <cvvCode>123</cvvCode>
         </creditCard>
       </price>
       <company>
         <name>My Company</name>
         <idNum>6485726148</idNum>
         <street>Paříkova 11a</street> 
         <city>Prague</city>
         <couId>1</couId>  
       </company> 
     </newReservation>
 </request>

Výstup

Výstup je totožný jako u funkce Hotel.searchReservations. Doporučujeme ukládat z přijatého výstupu <resId> a <comId> pro případ editace rezervace přes API.

Použití

Při vytváření rezervace voláte funkci bez parametru <resId> a <comId>. Systém vrátí informace jak rezervaci uložil a identifikační číslo rezervace (resId) a pro každý objednaný pokoj identifikaci objednaného pokoje (comId). Pro další editaci rezervace pošlete úplně stejný požadavek jako při vytváření jen se změněnými údaji a doplněnými parametry resId a comId. Pokud měníte globální parametry rezervace (cena, stav, termín, voucher) doporučujeme při editace úplně vynechat elementy <commission>.

V případě, že hoteliér nemá v požadovaném termínu volno, systém nedovolí rezervaci propsat a vrátí chybovou hlášku "Insuficient capacity". Pokud chcete i přesto rezervaci poslat, nastavte stav rezervace gCosId na 6 (waiting list). V takovém případě by měl být klient informován, že se jedná o nezávaznou poptávku a hoteliér NEMÁ POVINNOST HOSTA UBYTOVAT.