Hotel.getConditions | Previo API

Hotel.getConditions

Seznam storno podmínek dle doby do příjezdu

Tato funkce vrací seznam podmínek na základě kterých je možné určit výši stornopoplatku dle času zrušení před příjezdem.

Parametry

Název Popis
login Přihlašovací jméno
password Heslo
hotId Identifikátor hotelu
lanId V jakém jazyku vracet dodatečné storno a obchodní podmínky

Ukázkový požadavek

<request>
  <login>prihlasovaci_jmeno</login>
  <password>heslo</password>
  <hotId>536</hotId>
  <lanId>1</lanId> 
</request>

Výstup

<conditions> [0..1]  
 
<cancellation> [0..1]  
 
<condition> [0..*]  
 
<length> [1] Kolik hodin před příjezdem platí tato podmínka
<amount> [1] Jakou částku / počet nocí má klient zaplatit jako storno poplatek
<unit> [1] Jak počítáme storno poplatek 2 = jako počet nocí | 1 = procentuálně z celkové částky
<from> [0..1] Termín odkdy je podmínka platná [YYYY-mm-dd]
<to> [0..1] Termín dokdy je podmínka platná [YYYY-mm-dd]
<order> [0..1] Pořadí podmínek - pokud se 2 podmínky překrývají bere se ta s nižším pořadím
 
<additional> [0..1]  Doplňující storno a obchodní podmínky hotelu definované textově

Ukázková odpověď

<conditions> 
  <cancellation> 
    <condition> 
      <length>48</length> <!-- Pokud klient stornuje pobyt 48 a méně hodin před příjezdem bude platiti 50% z celkové částky -->
      <amount>50</amount> 
      <unit>1</unit> 
      <from/> 
      <to/> 
      <order>1</order>  
    </condition> 
    <condition> 
      <length>0</length> <!-- Pokud klient nedorazí na pobyt (no-show) bude platiti částku 2 nocí z celkové částky -->
      <amount>2</amount> 
      <unit>2</unit> 
      <from>2018-09-12</from> 
      <to>2018-09-30</to> 
      <order>0</order>  
    </condition> 
  </cancellation> 
  <additional> 
    &lt;h2&gt;1. Smluvní strany&lt;/h2&gt;
     &lt;p&gt;
      Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení &lt;strong&gt;_Previo TESTING&lt;/strong&gt;, kterým je &lt;strong&gt;Pavel Kotas &amp; MITON CZ&lt;/strong&gt; (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními        Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.&lt;/p&gt;
     &lt;h2&gt;2. Ceny a jejich změny&lt;/h2&gt;
     &lt;p&gt;
     Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb pro občany České republiky jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).
     Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen voucher).&lt;/p&gt;
  </additional> 
</priceActions>